Ugovor o uslovima korišćenja


1. Definicija pojmova


Član 1
Kanal kupovine je način na koji kupac naručuje proizvod ili uslugu, i on može biti putem
elektronske pošte, internet sajta, preko telefona, pošte, kurirske službe,faksa, pismene
ili usmene ponude i opunomoćenih predstavnika.
Kupac je svako pravno ili fizičko lice koje kupuje proizvode ili naručuje usluge putem
kanala kupovine.
Prodavac je internet sajt www.eurotehno.com. Prodavac može
biti i pravno ili fizičko lice sa kojim www.eurotehno.com ima sačinjen ugovor o poslovnoj
saradnji.
Prodavac – Saradnik (u daljem tekstu saradnik) je svako pravno ili fizičko lice koje nudi
svoje proizvode ili usluge putem kanala kupovine prodavca i ima o tome sačinjen ugovor o
poslovnoj saradnji. U slučaju da je kupac naručio proizvode ili usluge saradnika putem
kanala kupovine od prodavca, prava i obaveze prodavca se prenose na saradnika. Sva prava i
obaveze prodavca u daljem tekstu se odnose i na saradnika.
Isporučilac je svako pravno ili fizičko lice koje vrši prenos ili transport naručene
robe od prodavca do kupca. Prodavac i saradnik ne snose odgovornost za naručenu robu dok
se ona fizički nalazi kod isporučioca niti za oštećenja koja prouzrokuje isporučilac.
Proizvođač je svako pravno ili fizičko lice koji fizički proizvodi, dobavlja ili uvozi
proizvode koje nudi prodavac. Proizvođač je odgovoran za kvalitet proizvoda, deklaracije
proizvoda, uputstva, garanciju i servis proizvoda u garantnom i vangarantnom roku. Deo
prava i obaveza proizvođač može preneti na prodavca ili saradnika.


2. Zaštita privatnosti


Član 2.
Nikada i ni na koji način nećemo zloupotrebiti vaše privatne informacije. Nikada
nećemo ustupiti vaše podatke trećim licima, osim ukoliko se to od nas bude zahtevalo
zakonom ili pravosnažnom sudskom odlukom. Od nas nećete dobijati e-mailove ili
reklamni materijal za koje se niste samovoljno prijavili, osim u slučaju veoma važnih
obaveštenja.
Ličnim podacima se smatraju oni podaci koji otkrivaju Vaš identitet, npr. vaše ime i
prezime, adresu stanovanja, broj telefona ili e-mail. Prodavac ne prikuplja podatke bez
vaše dozvole tj. ukoliko Vi niste voljni da nam ih date kada poručujete proizvod ili se
prijavljujete za novosti.
Vi sami određujete koje informacije o sebi ćete nam dati. Ako izaberete da nam ne dajete
nikakve informacije o sebi, to može značiti da će vam pristup nekim delovima sajta biti
uskraćen.
Zaštita privatnosti se odnosi na našu i ne odnosi se na internet prezentacije koje
eventualno mogu imati link sa naše prezentacije.
Kada pristupite našoj internet prezentaciji neke opšte informacije (stranice koje otvarate,
vreme koje provodite na njima i slično) se automatski beleže. Ove informacije se upotrebljavaju za
potrebe statistike, da bismo poboljšavali sadržaj i funkcionalnost naše internet
prezentacije.
Prodavac nikada svesno neće uzimati ili sakupljati podatke o maloletnim licima. U slučaju da
maloletno lice bez našeg znanja izvrši kupovinu ili naruDžbu, prodavac će
smatrati da je naruDžbu ili kupovinu izvšio njegov roditelj ili staratelj.
Podaci o saradnicima su poslovna tajna.
Ako imate bilo kakva pitanja o politici zaštite privatnosti, molimo Vas da nas
kontaktirate.
Zbog potrebe lakše i brže obrade naruDžbi, provere tehničkih detalja i eventualnog lakšeg
rešavanja spornih situacija, razgovori obavljeni putem kontakt telefona mogu biti
snimani.


3. Kupovina i isporuka


Član 3.
Cene navedene na sajtu su finalne, izražene u dinarima na dan naruDžbe. Sve cene su date u
dinarima.
Nakon uspešno izvršenog naručivanja i Vaše registracije, dobićete putem e-maila
potvrdu o prijemu Vaše poruDžbine.
U slučaju da proizvoda trenutno nema na zalihama bićete obavešteni kada ćemo ga ponovo
imati. Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o
tome ćete biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom
poručivanja proizvoda.
Registrovan kupac koji je već ranije naručivao robu kod prodavca, kao i kupac koji naručuje
veće količine robe, i kupac koji na naručenu robu čeka duže od 7 dana zbog nemogućnosti
blagovremene isporuke ima pravo na popust. Procenat popusta koji će biti obračunat je je
diskreciono pravo prodavca.
Za kupca koji nije ranije naručivao robu, ili je naručivao ranije a nije je primio, prodavac
ima pravo da zatraži određeni procenat avansne uplate kao obezbeđenje. U slučaju kasnijeg
naručivanja i ovakav kupac ima pravo na popust. U slučaju da proceni da kupac ne postupa,
ili proceni da kupac neće postupati u skladu sa uobičajenim i ustaljenim moralnim i
poslovnim običajima, diskreciono je pravo prodavca da odluči da li će izvršiti uslugu
ili prodati proizvod kupcu ili neće, kao i da obustavi vršenje usluge ili prodaje
proizvoda uz usmeno obaveštenje.
Uobičajeno vreme pristizanja pošiljke je 2-4 dana, i ono najviše zavisi od mesta Vašeg
stanovanja. Sledeće što treba da uradite je da spremno sačekate kurira kod svoje kuće. U
slučaju da Vas nema na adresi koju ste nam poslali kurir će Vas pokušati kontaktirati
telefonom, ili će Vam ostaviti obaveštenje o prispeću pošiljke.
Proizvodi koje poručite putem interneta biće vam isporučeni posredstvom isporučioca, a
plaćate ih prilikom preuzimanja (osim u slučaju da niste tražili drugi način plaćanja).
Mi se trudimo da prilikom naručivanja imate tačan uvid u troškove isporuke, ali je
moguće da isporučilac drugačije obračuna, pa oni mogu biti i veći i manji od obračunatih,
a razlika može nastati i zbog provizije koje banka ili pošta naplaćuje za prenos Vaše
upate. Ova razlika je u svakom slučaju minimalna, i obično iznosi oko 20 do 30 dinara.
Račun uz proizvod ne dobijate (već samo otpremnicu-prevoznicu koja će biti zalepljena za
ambalažu proizvoda), pošto je prodaja preko interneta oslobođena izdavanja računa –
službeni glasnik RS broj : 61/10, 101/10 , 94/11 i 83/12
Prodavac ne odgovara za postupke i troškove isporučioca, a naročito ne za prekoračenje
vremena isporuke, ili za izostanak isporuke iz bilo kog razloga. U slučaju da dođe do
oštećenja pošiljke, potrebno je da nas odmah po prijemu iste obavestite, i da odmah po
prijemu oštećene pošiljke pozovete isporučioca kako bi sačinio zapisnik.U ovom slučaju
prodavac će pokrenuti postupak obeštećenja kod isporučioca, a proizvod će vam biti
zamenjen za novi u celosti, ili ako je to moguće biće vam poslat oštećen deo u najkraćem
mogućem razumnom roku. Ovakvi slučajevi su vrlo retki, manje od jednog procenta.
Ukoliko kupac odmah po prijemu pošiljke ne prijavi oštećenje, smatra se da je robu
primio u ispravnom stanju.


4. Vraćanje proizvoda


Član 4.
Uslovi za vraćanje proizvoda:
Ukoliko želite da nam vratite proizvod jer njime niste u potpunosti zadovoljni, možete
to učiniti u roku od 7 dana od datuma prometa, sa izuzetkom potrošnih proizvoda iz
člana 5b ovog ugovora.
Rok za slanje proizvoda nemože biti duži od 7 dana od datuma prometa, niti datum kada je
proizvod nama fizički vraćen nazad duži od 8 dana od datuma prometa.
Proizvod ste dužni da vratite u neraspakovanom i nekorištenom stanju (u identičnom
stanju kakav je bio kada ste ga primirli) i u originalnoj ambalaži, zajedno sa svom
pratećom dokumentacijom koji ste dobili preko kurirske službe kojom ste ga i primili. U
slučaju da bilo koji od uslova nije ispunjen (npr proizvod je korišćen, oštećen, oštećena
ambalaža i slično) ili je ispunjen delimično, prodavac zadržava pravo da odbije vraćanje
novca, ili da umanji iznos za procenat za koji smatra da je umanjena vrednost proizvoda.
U paketu koji nam šaljete molimo vas da napišete broj vašeg tekućeg računa na koji želite
da vam se uplati novac, kao i razlog zbog čega proizvodom niste zadovoljni. U slučaju da
nemate svoj tekući račun, možete dostaviti i račun vašeg srodnika (prvo koleno:
supružnik, otac,majka,sin,kćerka). U slučaju da dostavljate tekući račun srodnika,
obavezno dostavite i njegove podatke (ime, prezime, adresa,broj telefona).Novac se vraća
uplatom na tekući račun kod banke po Vašem izboru na teritoriji Republike Srbije, odmah
po prijemu, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu
ugovora.
Povrat novca se vrši u visini maloprodajne cene proizvoda na dan prometa, i on ne može
biti veći ni manji od stvarno plaćene cene. Poštanski i eventualni drugi troškovi
(naprimer: provizija banke), kao i troškovi isporučioca neće vam biti vraćeni.
Zahtev za povrat novca, podnosi se u pismenom obliku, odštampan ili pisan rukom, a
elektronski obrazac za jednostrani rakid ugovora možete zatražiti od prodavca.
U slučaju da kupac na bilo koji način zloupotrebi pravo na povrat novca, koje je
zagarantovano zakonom, ili pravo na jednostrani raskid ugovora, a prodavac to dokaže kod
nadležnog suda saglasan je da plati sudske troškove, da vrati iznos koji je dobio, kao i da
da prodavcu isplati obeštećenje u visini desetostruko plaćenog iznosa, a minimalno
1.000.000,00 dinara (slovima: milion dinara i 0/100 para). Takođe, u tom slučaju, smatra
se da je saglasan da se njegovi podaci i sudska presuda objave na internetu, štampanim
medijima itd.


5. Garantni rokovi


Član 5.
Garancija na tehničke proizvode je 24 meseca i jedan dan od datuma kupovine, dok je za neke
proizvode 25 meseci što je posebno navedeno kod takvih proizvoda.
Kod proizvoda za koji koji je izdat garantni list pri rešavanju reklamacija primenjuju se
važeći uslovi i rokovi iz garantnog lista, kao i opšti uslovi.
Kod proizvoda za koji nije izdat garantni list, a proizvod podleže garanciji garanti rok je
iskazan u uputstvu za upotrebu.
Za proizvode koje ne podležu garanciji, kupac ima pravo da podnese prigovor u pismenom
obliku.
Svaki prigovor će biti razmotren u duhu dobre poslovne saradnje.
Kupac je dužan da čuva garantni list, ambalažu proizvoda, kao i svu prateću
dokumentaciju koju je dobio sa proizvodom.
5b Potrošni Proizvodi:
Član 5b
Potrošni delovi uređaja čija je priroda sklona habanju ne podležu garanciji.
Ograničenu garanciju od 7 dana imaju punjive baterije (ako nije drugačije navedeno),
štedljive sijalice, kao i proizvodi koji rade na baterije ili punjive akumulatore.
Roba namenjena za svakodnevnu upotrebu u domaćinstvu: hrana, piće, ili bilo koja potrošna
roba, kao i audio/video nosači i kompjuterski programi ili igre ne podležu garanciji ili
podležu posebnim uslovima koje dobijate uz proizvod.
Kod pojedinih proizvoda (npr.kreveti na naduvavanje, proizvodi od gume skloni bušenju
ili habanju, razni pojasevi, tekstil i slična potrošna roba) garancija je 7 dana, i ovaj rok
je posebno naglašen u opisu proizvoda, ili u kategoriji gde se proizvod nalazi.


6. Opšti uslovi za postupak i način rešavanja reklamacije kupaca za robu


Član 6.
Zahtev za reklamaciju potrošač može uputiti lično ili dostaviti poštom, i on mora biti
u pismenom obliku, odštampan ili pisan rukom. Proizvod se šalje na reklamaciju u radnju
gde je kupljen. Radi ubrzavanja rešavanje reklamacije, i samo uz dogovor sa ovlaštenim
servisom, može se poslati direktno u servis.
Po prijemu, o stanju vaše reklamacije, bićete odmah obavešteni, a najkasnije u roku od 14
dana.
Rokom za rešavanje reklamacije smatra se razuman rok u smislu zakona. U slučaju da davalac
garancije nije prodavac, već saradnik ili proizvođač, rok se produžuje za vreme koje je
potrebno za transport proizvoda putem isporučioca od prodavca do stvarnog davaoca
garancije, i u tom slučaju se primenjuje politika garancije stvarnog davalaoca garancije.
Proizvod koji se reklamira mora se vratiti u originalnom pakovanju, uputstvo za upotrebu,
i ostalu dokumentaciju koju ste dobili uz robu.Ukoliko se kupac odluči da reklamaciju
dostavi poštom, može to učiniti isključivo slanjem proizvoda kao preporučene poštanske
pošiljke, bez otkupnine.
Troškove dostavljanja proizvoda na reklamaciju snosi kupac. U slučaju da se reklamacija
uvaži, troškove vraćanja proizvoda sa reklamacije do kupca snosi prodavac.
Zahtev se smatra osnovanim samo ukoliko se nedostatak na robi pojavio u toku pravilne
upotrebe od strane kupca. Ako se utvrdi da je nedostatak nastao krivicom kupca usled
nepravilne upotrebe proizvoda, ovakav zahtev neće se uvažiti.
Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje davaoc garancije, odnosno servis, i o tome
sačinjava zapisnik, i obaveštava kupca o predlogu za rešavanje reklamacije. Taj predlog
sadrži i informaciju o trajanju popravke.
Osnovan zahtev za reklamaciju kupca zbog nedostatka na proizvodu biće rešen na jedan od
sledećih načina:
1. Otklanja se nedostatak na proizvodu.
2. U slučaju da je nedostatak takav da se iz objektivnih razloga nemože otkloniti, proizvod
se zamenjuje novim.
3.U slučaju da proizvod iz objektivnih razloga nemože da se zameni sa novim, zamenjuje se sa
sličnim, sa identičnim ili boljim tehničkim karakteristikama.
4. Kupcu se vraća uplaćeni iznos
Garanciji ne podležu delovi koji se troše prilikom upotrebe (naprimer: baterije,
pojasevi, noževi, sečiva, potrošni proizvodi, član 5b).
U slučaju da davalac garancije nije prodavac, već saradnik ili proizvođač rok se produžuje
za vreme koje je potrebno za transport proizvoda putem isporučioca od prodavca do
stvarnog davaoca garancije, i u tom slučaju se primenjuje politika garancije stvarnog
davalaoca garancije.


7. Završne odredbe


Član 7.
Prodavac zadržava pravo promene cene i uslova korišćenja bez prethodne najave. Slike i opisi
proizvoda su
informativno prikazani, na osnovu podataka koje je naveo proizvođač, shodno tome
prodavac ne snosi odgovornost za tačnost tih podataka.
Prodavac ne snosi odgovornost za eventualno nastalu štetu ili izgubljenu dobit
korišćenjem proizvoda ili usluga, a naročito ne snosi odgovornost gubitka zarade,
prihoda, kamata, budućih poslova i slično, bilo da je takav gubitak ili nastala šteta
posebna ili indirektna.
Naručivanjem proizvoda ili usluga putem kanala kupovine, ili pozivanjem jednog od
brojeva telefona istaknutnih na našoj internet stranici za kontakt smatra se da ste
pročitali, razumeli i prihvatili gornje uslove te da ste sa prodavcem potpisali ovaj
Ugovor o uslovima korišćenja, kao i da ni po kom pitanju niste bili u zabludi po pitanju
predmeta, lica, stvari i prava iz ovoga Ugovora.
Sve eventualne nesuglasice koje bi nastale prilikom realizacije ovog ugovora, ugovorne
strane će rešavati sporazumno u duhu dobre poslovne saradnje. Za sve što nije regulisano
ovim Ugovorom, primenjuje se Zakon o obligacionim odnosima i opšti zakonski akti, koji
su na snazi u Republici Srbiji u momentu naručivanja proizvoda. U slučaju da ne postignu
saglasnost ugovorne strane prihvataju nadležnost Trgovinskog suda u Subotici.


8. Sadržaj internet stranice


Član 8.
Fotografije i tekstovi opisa proizvoda su objavljeni i prikazani na osnovu podataka koje
imamo od proizvođača ili dobavljača, informativnog su karatkera i prikazane su u
najboljoj nameri. Zbog ogromne količine podataka, moguće su greške, koje nisu namerne i za
njih se unapred izvinjavamo.
U slučaju da primetite bilo kakvu grešku, molimo Vas da nas o tome obavestite kako bi ona
bila uklonjena. Nesaobraznost robe prikazana na slikama može biti neznatna (Član 54 st.10
zakona), i za njih garantuje proizvođač, odnosno uvoznik (Član 54 st.9 zakona) na osnovu
deklarisanih karakteristika ili oznaka na ambalaži. Proizvođač, odnosno uvoznik je
izričito odgovoran za to da roba poseduje odgovarajuću deklaraciju.
Fotografije i tekstovi opisa proizvoda, sadržaj internet prezentacije, meta ključne reči,
meta opisi, naslovi stranica,reklamni slogani i sl. kao i sav prikazan i za krajnjeg
korisnika vidljiv sadržaj objavljen na našoj internet stranici, kao i sadržaj koji za
krajnjeg korisnika nije vidljiv (u daljem tesktu izvorni kod) intelktualna je svojina
prodavca.
Zabranjen je bilo kakav vid snimanja, umnožavanja, distribucije, ili objavljivanja izvornog
koda bez izričite pismene saglasnosti prodavca.


9. Komunikacija


Član 9.
Svi zvanični zahtevi podnose se PISMENIM PUTEM, pisani rukom, ili odštampani i
potpisani.
Informacije i zahtevi koje možete zatražite putem e-maila, telefona ili formulara za
kontakt, smatraju se NEZVANIČNIM, a odgovor koji možete dobiti ovim putem su
nezvanični i nisu obavezujući ni za jednu stranu.
10. Raskid ugovora
Član 10.
U skladu sa zakonom, ovaj ugovor obe ugovorne strane mogu raskinuti pismeno, ili
elektronskim putem u roku od 14 dana, sa izuzetkom na potrošna dobra, za koja je taj rok 7
dana.
U Subotici,
01.01.2014.

Ugovor o zaštiti podataka o ličnosti i privatnosti

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select „Remember Me“, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements